Unicode Text Converter

Convert plain text (letters, sometimes numbers, sometimes punctuation) to obscure characters from Unicode. The output is fully cut-n-pastable text.

Circled Ⓢⓞⓛⓛⓣⓔⓝ Ⓢⓘⓔ ⓓⓐⓢ ſⓒⓗⓞⓝ ⓜⓘⓣ ſⓒⓗöⓝⓔⓜ, ⓟⓐſſⓔⓝⓓⓔⓜ ⓛⓐⓝⓖⓔⓝ ſ ⓢⓔⓗⓔⓝ, ⓓⓐⓝⓝ – ⓚⓛⓐⓟⓟⓣ ⓜⓐⓣⓗⓔⓜⓐⓣⓘⓢⓒⓗⓔⓡ Ⓤⓝⓘⓒⓞⓓⓔ …
Circled (neg) 🅢🅞🅛🅛🅣🅔🅝 🅢🅘🅔 🅓🅐🅢 ſ🅒🅗🅞🅝 🅜🅘🅣 ſ🅒🅗ö🅝🅔🅜, 🅟🅐ſſ🅔🅝🅓🅔🅜 🅛🅐🅝🅖🅔🅝 ſ 🅢🅔🅗🅔🅝, 🅓🅐🅝🅝 – 🅚🅛🅐🅟🅟🅣 🅜🅐🅣🅗🅔🅜🅐🅣🅘🅢🅒🅗🅔🅡 🅤🅝🅘🅒🅞🅓🅔 …
Fullwidth Sollten Sie das ſchon mit ſchönem, paſſendem langen ſ sehen, dann – klappt mathematischer Unicode …
Math bold 𝐒𝐨𝐥𝐥𝐭𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐬 ſ𝐜𝐡𝐨𝐧 𝐦𝐢𝐭 ſ𝐜𝐡ö𝐧𝐞𝐦, 𝐩𝐚ſſ𝐞𝐧𝐝𝐞𝐦 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐞𝐧 ſ 𝐬𝐞𝐡𝐞𝐧, 𝐝𝐚𝐧𝐧 – 𝐤𝐥𝐚𝐩𝐩𝐭 𝐦𝐚𝐭𝐡𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐜𝐨𝐝𝐞 …
Math bold Fraktur 𝕾𝖔𝖑𝖑𝖙𝖊𝖓 𝕾𝖎𝖊 𝖉𝖆𝖘 ſ𝖈𝖍𝖔𝖓 𝖒𝖎𝖙 ſ𝖈𝖍ö𝖓𝖊𝖒, 𝖕𝖆ſſ𝖊𝖓𝖉𝖊𝖒 𝖑𝖆𝖓𝖌𝖊𝖓 ſ 𝖘𝖊𝖍𝖊𝖓, 𝖉𝖆𝖓𝖓 – 𝖐𝖑𝖆𝖕𝖕𝖙 𝖒𝖆𝖙𝖍𝖊𝖒𝖆𝖙𝖎𝖘𝖈𝖍𝖊𝖗 𝖀𝖓𝖎𝖈𝖔𝖉𝖊 …
Math bold italic 𝑺𝒐𝒍𝒍𝒕𝒆𝒏 𝑺𝒊𝒆 𝒅𝒂𝒔 ſ𝒄𝒉𝒐𝒏 𝒎𝒊𝒕 ſ𝒄𝒉ö𝒏𝒆𝒎, 𝒑𝒂ſſ𝒆𝒏𝒅𝒆𝒎 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏 ſ 𝒔𝒆𝒉𝒆𝒏, 𝒅𝒂𝒏𝒏 – 𝒌𝒍𝒂𝒑𝒑𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒉𝒆𝒎𝒂𝒕𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆𝒓 𝑼𝒏𝒊𝒄𝒐𝒅𝒆 …
Math bold script 𝓢𝓸𝓵𝓵𝓽𝓮𝓷 𝓢𝓲𝓮 𝓭𝓪𝓼 ſ𝓬𝓱𝓸𝓷 𝓶𝓲𝓽 ſ𝓬𝓱ö𝓷𝓮𝓶, 𝓹𝓪ſſ𝓮𝓷𝓭𝓮𝓶 𝓵𝓪𝓷𝓰𝓮𝓷 ſ 𝓼𝓮𝓱𝓮𝓷, 𝓭𝓪𝓷𝓷 – 𝓴𝓵𝓪𝓹𝓹𝓽 𝓶𝓪𝓽𝓱𝓮𝓶𝓪𝓽𝓲𝓼𝓬𝓱𝓮𝓻 𝓤𝓷𝓲𝓬𝓸𝓭𝓮 …
Math double-struck 𝕊𝕠𝕝𝕝𝕥𝕖𝕟 𝕊𝕚𝕖 𝕕𝕒𝕤 ſ𝕔𝕙𝕠𝕟 𝕞𝕚𝕥 ſ𝕔𝕙ö𝕟𝕖𝕞, 𝕡𝕒ſſ𝕖𝕟𝕕𝕖𝕞 𝕝𝕒𝕟𝕘𝕖𝕟 ſ 𝕤𝕖𝕙𝕖𝕟, 𝕕𝕒𝕟𝕟 – 𝕜𝕝𝕒𝕡𝕡𝕥 𝕞𝕒𝕥𝕙𝕖𝕞𝕒𝕥𝕚𝕤𝕔𝕙𝕖𝕣 𝕌𝕟𝕚𝕔𝕠𝕕𝕖 …
Math monospace 𝚂𝚘𝚕𝚕𝚝𝚎𝚗 𝚂𝚒𝚎 𝚍𝚊𝚜 ſ𝚌𝚑𝚘𝚗 𝚖𝚒𝚝 ſ𝚌𝚑ö𝚗𝚎𝚖, 𝚙𝚊ſſ𝚎𝚗𝚍𝚎𝚖 𝚕𝚊𝚗𝚐𝚎𝚗 ſ 𝚜𝚎𝚑𝚎𝚗, 𝚍𝚊𝚗𝚗 – 𝚔𝚕𝚊𝚙𝚙𝚝 𝚖𝚊𝚝𝚑𝚎𝚖𝚊𝚝𝚒𝚜𝚌𝚑𝚎𝚛 𝚄𝚗𝚒𝚌𝚘𝚍𝚎 …
Math sans 𝖲𝗈𝗅𝗅𝗍𝖾𝗇 𝖲𝗂𝖾 𝖽𝖺𝗌 ſ𝖼𝗁𝗈𝗇 𝗆𝗂𝗍 ſ𝖼𝗁ö𝗇𝖾𝗆, 𝗉𝖺ſſ𝖾𝗇𝖽𝖾𝗆 𝗅𝖺𝗇𝗀𝖾𝗇 ſ 𝗌𝖾𝗁𝖾𝗇, 𝖽𝖺𝗇𝗇 – 𝗄𝗅𝖺𝗉𝗉𝗍 𝗆𝖺𝗍𝗁𝖾𝗆𝖺𝗍𝗂𝗌𝖼𝗁𝖾𝗋 𝖴𝗇𝗂𝖼𝗈𝖽𝖾 …
Math sans bold 𝗦𝗼𝗹𝗹𝘁𝗲𝗻 𝗦𝗶𝗲 𝗱𝗮𝘀 ſ𝗰𝗵𝗼𝗻 𝗺𝗶𝘁 ſ𝗰𝗵ö𝗻𝗲𝗺, 𝗽𝗮ſſ𝗲𝗻𝗱𝗲𝗺 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲𝗻 ſ 𝘀𝗲𝗵𝗲𝗻, 𝗱𝗮𝗻𝗻 – 𝗸𝗹𝗮𝗽𝗽𝘁 𝗺𝗮𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗨𝗻𝗶𝗰𝗼𝗱𝗲 …
Math sans bold italic 𝙎𝙤𝙡𝙡𝙩𝙚𝙣 𝙎𝙞𝙚 𝙙𝙖𝙨 ſ𝙘𝙝𝙤𝙣 𝙢𝙞𝙩 ſ𝙘𝙝ö𝙣𝙚𝙢, 𝙥𝙖ſſ𝙚𝙣𝙙𝙚𝙢 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙚𝙣 ſ 𝙨𝙚𝙝𝙚𝙣, 𝙙𝙖𝙣𝙣 – 𝙠𝙡𝙖𝙥𝙥𝙩 𝙢𝙖𝙩𝙝𝙚𝙢𝙖𝙩𝙞𝙨𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙐𝙣𝙞𝙘𝙤𝙙𝙚 …
Math sans italic 𝘚𝘰𝘭𝘭𝘵𝘦𝘯 𝘚𝘪𝘦 𝘥𝘢𝘴 ſ𝘤𝘩𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘵 ſ𝘤𝘩ö𝘯𝘦𝘮, 𝘱𝘢ſſ𝘦𝘯𝘥𝘦𝘮 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯 ſ 𝘴𝘦𝘩𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘯𝘯 – 𝘬𝘭𝘢𝘱𝘱𝘵 𝘮𝘢𝘵𝘩𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘳 𝘜𝘯𝘪𝘤𝘰𝘥𝘦 …
Parenthesized ⒮⒪⒧⒧⒯⒠⒩ ⒮⒤⒠ ⒟⒜⒮ ſ⒞⒣⒪⒩ ⒨⒤⒯ ſ⒞⒣ö⒩⒠⒨, ⒫⒜ſſ⒠⒩⒟⒠⒨ ⒧⒜⒩⒢⒠⒩ ſ ⒮⒠⒣⒠⒩, ⒟⒜⒩⒩ – ⒦⒧⒜⒫⒫⒯ ⒨⒜⒯⒣⒠⒨⒜⒯⒤⒮⒞⒣⒠⒭ ⒰⒩⒤⒞⒪⒟⒠ …
Regional Indicator 🇸🇴🇱🇱🇹🇪🇳 🇸🇮🇪 🇩🇦🇸 ſ🇨🇭🇴🇳 🇲🇮🇹 ſ🇨🇭ö🇳🇪🇲, 🇵🇦ſſ🇪🇳🇩🇪🇲 🇱🇦🇳🇬🇪🇳 ſ 🇸🇪🇭🇪🇳, 🇩🇦🇳🇳 – 🇰🇱🇦🇵🇵🇹 🇲🇦🇹🇭🇪🇲🇦🇹🇮🇸🇨🇭🇪🇷 🇺🇳🇮🇨🇴🇩🇪 …
Squared 🅂🄾🄻🄻🅃🄴🄽 🅂🄸🄴 🄳🄰🅂 ſ🄲🄷🄾🄽 🄼🄸🅃 ſ🄲🄷ö🄽🄴🄼, 🄿🄰ſſ🄴🄽🄳🄴🄼 🄻🄰🄽🄶🄴🄽 ſ 🅂🄴🄷🄴🄽, 🄳🄰🄽🄽 – 🄺🄻🄰🄿🄿🅃 🄼🄰🅃🄷🄴🄼🄰🅃🄸🅂🄲🄷🄴🅁 🅄🄽🄸🄲🄾🄳🄴 …
Squared (neg) 🆂🅾🅻🅻🆃🅴🅽 🆂🅸🅴 🅳🅰🆂 ſ🅲🅷🅾🅽 🅼🅸🆃 ſ🅲🅷ö🅽🅴🅼, 🅿🅰ſſ🅴🅽🅳🅴🅼 🅻🅰🅽🅶🅴🅽 ſ 🆂🅴🅷🅴🅽, 🅳🅰🅽🅽 – 🅺🅻🅰🅿🅿🆃 🅼🅰🆃🅷🅴🅼🅰🆃🅸🆂🅲🅷🅴🆁 🆄🅽🅸🅲🅾🅳🅴 …
Tag 󠁓󠁯󠁬󠁬󠁴󠁥󠁮󠀠󠁓󠁩󠁥󠀠󠁤󠁡󠁳󠀠ſ󠁣󠁨󠁯󠁮󠀠󠁭󠁩󠁴󠀠ſ󠁣󠁨ö󠁮󠁥󠁭󠀬󠀠󠁰󠁡ſſ󠁥󠁮󠁤󠁥󠁭󠀠󠁬󠁡󠁮󠁧󠁥󠁮󠀠ſ󠀠󠁳󠁥󠁨󠁥󠁮󠀬󠀠󠁤󠁡󠁮󠁮󠀠–󠀠󠁫󠁬󠁡󠁰󠁰󠁴󠀠󠁭󠁡󠁴󠁨󠁥󠁭󠁡󠁴󠁩󠁳󠁣󠁨󠁥󠁲󠀠󠁕󠁮󠁩󠁣󠁯󠁤󠁥󠀠…
A-cute pseudoalphabet śőĺĺtéń śíé dáś ſćhőń ḿít ſćhöńéḿ, ṕáſſéńdéḿ ĺáńǵéń ſ śéhéń, dáńń – ḱĺáṕṕt ḿáthéḿátíśćhéŕ Űńíćődé …
CJK+Thai pseudoalphabet 丂oレレイ乇刀 丂ノ乇 dム丂 ſcんo刀 ᄊノイ ſcんö刀乇ᄊ, アムſſ乇刀d乇ᄊ レム刀g乇刀 ſ 丂乇ん乇刀, dム刀刀 – ズレムアアイ ᄊムイん乇ᄊムイノ丂cん乇尺 u刀ノcod乇 …
Curvy 1 pseudoalphabet รѻɭɭՇﻉก รٱﻉ ɗคร ſƈɦѻก ๓ٱՇ ſƈɦöกﻉ๓, ρคſſﻉกɗﻉ๓ ɭคกﻭﻉก ſ รﻉɦﻉก, ɗคกก – ᛕɭคρρՇ ๓คՇɦﻉ๓คՇٱรƈɦﻉɼ પกٱƈѻɗﻉ …
Curvy 2 pseudoalphabet ѕσℓℓтєη ѕιє ∂αѕ ſ¢нση мιт ſ¢нöηєм, ραſſєη∂єм ℓαηﻭєη ſ ѕєнєη, ∂αηη – кℓαρρт мαтнємαтιѕ¢нєя υηι¢σ∂є …
Curvy 3 pseudoalphabet ร๏ɭɭՇєภ รเє ๔คร ſςђ๏ภ ๓เՇ ſςђöภє๓, קคſſєภ๔є๓ ɭคภﻮєภ ſ รєђєภ, ๔คภภ – кɭคקקՇ ๓คՇђє๓คՇเรςђєг ยภเς๏๔є …
Faux Cyrillic pseudoalphabet Ѕоllтэи Ѕіэ ↁаѕ ſсЂои міт ſсЂöиэм, раſſэиↁэм lаиБэи ſ ѕэЂэи, ↁаии – кlаррт матЂэматіѕсЂэѓ Циісоↁэ …
Faux Ethiopic pseudoalphabet ነዐረረፕቿክ ነጎቿ ዕልነ ſርዘዐክ ጠጎፕ ſርዘöክቿጠ, የልſſቿክዕቿጠ ረልክኗቿክ ſ ነቿዘቿክ, ዕልክክ – ጕረልየየፕ ጠልፕዘቿጠልፕጎነርዘቿዪ ሁክጎርዐዕቿ …
Math Fraktur pseudoalphabet 𝔖𝔬𝔩𝔩𝔱𝔢𝔫 𝔖𝔦𝔢 𝔡𝔞𝔰 ſ𝔠𝔥𝔬𝔫 𝔪𝔦𝔱 ſ𝔠𝔥ö𝔫𝔢𝔪, 𝔭𝔞ſſ𝔢𝔫𝔡𝔢𝔪 𝔩𝔞𝔫𝔤𝔢𝔫 ſ 𝔰𝔢𝔥𝔢𝔫, 𝔡𝔞𝔫𝔫 – 𝔨𝔩𝔞𝔭𝔭𝔱 𝔪𝔞𝔱𝔥𝔢𝔪𝔞𝔱𝔦𝔰𝔠𝔥𝔢𝔯 𝔘𝔫𝔦𝔠𝔬𝔡𝔢 …
Rock Dots pseudoalphabet Ṡöḷḷẗëṅ Ṡïë ḋäṡ ſċḧöṅ ṁïẗ ſċḧöṅëṁ, ṗäſſëṅḋëṁ ḷäṅġëṅ ſ ṡëḧëṅ, ḋäṅṅ – ḳḷäṗṗẗ ṁäẗḧëṁäẗïṡċḧëṛ Üṅïċöḋë …
Small Caps pseudoalphabet ꜱᴏʟʟᴛᴇɴ ꜱɪᴇ ᴅᴀꜱ ſᴄʜᴏɴ ᴍɪᴛ ſᴄʜöɴᴇᴍ, ᴩᴀſſᴇɴᴅᴇᴍ ʟᴀɴɢᴇɴ ſ ꜱᴇʜᴇɴ, ᴅᴀɴɴ – ᴋʟᴀᴩᴩᴛ ᴍᴀᴛʜᴇᴍᴀᴛɪꜱᴄʜᴇʀ ᴜɴɪᴄᴏᴅᴇ …
Stroked pseudoalphabet Søłłŧɇn Sɨɇ đȺs ſȼħøn mɨŧ ſȼħönɇm, ᵽȺſſɇnđɇm łȺnǥɇn ſ sɇħɇn, đȺnn – ꝁłȺᵽᵽŧ mȺŧħɇmȺŧɨsȼħɇɍ ᵾnɨȼøđɇ …
Subscript pseudoalphabet ₛₒₗₗₜₑₙ ₛᵢₑ dₐₛ ſcₕₒₙ ₘᵢₜ ſcₕöₙₑₘ, ₚₐſſₑₙdₑₘ ₗₐₙgₑₙ ſ ₛₑₕₑₙ, dₐₙₙ – ₖₗₐₚₚₜ ₘₐₜₕₑₘₐₜᵢₛcₕₑᵣ ᵤₙᵢcₒdₑ …
Superscript pseudoalphabet ˢᵒˡˡᵗᵉⁿ ˢⁱᵉ ᵈᵃˢ ſᶜʰᵒⁿ ᵐⁱᵗ ſᶜʰöⁿᵉᵐ, ᵖᵃſſᵉⁿᵈᵉᵐ ˡᵃⁿᵍᵉⁿ ſ ˢᵉʰᵉⁿ, ᵈᵃⁿⁿ – ᵏˡᵃᵖᵖᵗ ᵐᵃᵗʰᵉᵐᵃᵗⁱˢᶜʰᵉʳ ᵁⁿⁱᶜᵒᵈᵉ …
Inverted pseudoalphabet Soןןʇǝu Sıǝ pɐs ſɔɥou ɯıʇ ſɔɥöuǝɯ' dɐſſǝupǝɯ ןɐuƃǝu ſ sǝɥǝu' pɐuu – ʞןɐddʇ ɯɐʇɥǝɯɐʇısɔɥǝɹ ꓵuıɔopǝ …
Inverted pseudoalphabet (backwards) ǝpoɔıuꓵ ɹǝɥɔsıʇɐɯǝɥʇɐɯ ʇddɐןʞ uuɐp 'uǝɥǝs uǝƃuɐן ɯǝpuǝſɐd 'ɯǝuɥɔ ʇıɯ uoɥɔ sɐp ǝıS uǝʇןןoS
Reversed pseudoalphabet ꙄollTɘᴎ Ꙅiɘ bAꙅ ſↄHoᴎ miT ſↄHöᴎɘm, qAſſɘᴎbɘm lAᴎgɘᴎ ſ ꙅɘHɘᴎ, bAᴎᴎ – klAqqT mATHɘmATiꙅↄHɘᴙ Uᴎiↄobɘ …
Reversed pseudoalphabet (backwards) ɘboↄiᴎU ᴙɘHↄꙅiTAmɘHTAm TqqAlk ᴎᴎAb ,ᴎɘHɘꙅ ᴎɘgᴎAl mɘbᴎɘſAq ,mɘᴎHↄ Tim ᴎoHↄ ꙅAb ɘiꙄ ᴎɘTlloꙄ

Small FAQ

What conversions does this do?

This toy only converts characters from the ASCII range. Characters are only converted on a one-to-one basis; no combining characters (eg U+20DE COMBINING ENCLOSING SQUARE), many to one (eg ligatures), or context varying (eg Braille) transformations are done.

Current true transforms:
circled, negative circled, Asian fullwidth, math bold, math bold Fraktur, math bold italic, math bold script, math double-struck, math monospace, math sans, math sans-serif bold, math sans-serif bold italic, math sans-serif italic, parenthesized, regional indicator symbols, squared, negative squared, and tagging text (invisible for hidden metadata tagging).

Psuedo transforms (made by picking and choosing from here and there in Unicode) available:
acute accents, CJK based, curvy variant 1, curvy variant 2, curvy variant 3, faux Cyrillic, Mock Ethiopian, math Fraktur, rock dots, small caps, stroked, subscript (many missing, no caps), superscript (some missing), inverted, and reversed (an incomplete alphabet, better with CAPITALS).
Capitalization preserved where available.

What makes an alphabet "psuedo"?

One or more of the letters transliterated has a different meaning or source than intended. In the non-bold version of Fraktur, for example, several letters are "black letter" but most are "mathematical fraktur". In the Faux Cyrillic and Faux Ethiopic, letters are selected merely based on superficial similarities, rather than phonetic or semantic similarities.

What is "CJK"?

CJK is a collective term for the Chinese, Japanese, and Korean languages, all of which use Chinese characters and derivatives in their writing systems.

What is "Fullwidth"?

These are "Roman" letters that are the same width as Japanese characters and are typically used when mixing English and Japanese.

What is the deal with "Tag"?

"Tags" is a Unicode block containing characters for invisibly tagging texts by language. The tag characters are deprecated in favor of markup. All printable ASCII have a tag version. Properly rendered, they have both no glyph and zero width. Note that sometimes zero width text cannot be easily copied.

What is the deal with "Regional Indicator"?

This block of characters is intended to indicate a global region, eg "France". As such some tools use short sequences of Regional Indicators to encode flags. The idea is that the same two-letter country codes used in domain names would be mapped into this block to represent that region, eg, with a flag. So U+1F1EB ("Symbol Letter F") and U+1F1F7 ("Symbol Letter R") are the way the French flag might be encoded: 🇫🇷 (results will vary with browser).

A Unicode Toy © 2009-2021 Eli the Bearded