Unicode Text Converter

Convert plain text (letters, sometimes numbers, sometimes punctuation) to obscure characters from Unicode. The output is fully cut-n-pastable text.

Circled ⓦⓦⓦ⨀ⓙⓓⓐⓦⓘⓢⓔⓜⓐⓝ⨀ⓒⓞⓜ⊘ⓟⓐⓟⓔⓡⓢ⊘ⓣⓡⓘⓥⓘⓐ⊘ⓒⓗⓐⓡⓐⓒⓣⓔⓡⓢ⊖ⓒⓞⓟⓨ⊖ⓟⓐⓢⓣⓔ⨀ⓗⓣⓜⓛ
Circled (neg) 🅦🅦🅦.🅙🅓🅐🅦🅘🅢🅔🅜🅐🅝.🅒🅞🅜/🅟🅐🅟🅔🅡🅢/🅣🅡🅘🅥🅘🅐/🅒🅗🅐🅡🅐🅒🅣🅔🅡🅢-🅒🅞🅟🅨-🅟🅐🅢🅣🅔.🅗🅣🅜🅛
Fullwidth www.jdawiseman.com/papers/trivia/characters-copy-paste.html
Math bold 𝐰𝐰𝐰.𝐣𝐝𝐚𝐰𝐢𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧.𝐜𝐨𝐦/𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫𝐬/𝐭𝐫𝐢𝐯𝐢𝐚/𝐜𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬-𝐜𝐨𝐩𝐲-𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞.𝐡𝐭𝐦𝐥
Math bold Fraktur 𝖜𝖜𝖜.𝖏𝖉𝖆𝖜𝖎𝖘𝖊𝖒𝖆𝖓.𝖈𝖔𝖒/𝖕𝖆𝖕𝖊𝖗𝖘/𝖙𝖗𝖎𝖛𝖎𝖆/𝖈𝖍𝖆𝖗𝖆𝖈𝖙𝖊𝖗𝖘-𝖈𝖔𝖕𝖞-𝖕𝖆𝖘𝖙𝖊.𝖍𝖙𝖒𝖑
Math bold italic 𝒘𝒘𝒘.𝒋𝒅𝒂𝒘𝒊𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏.𝒄𝒐𝒎/𝒑𝒂𝒑𝒆𝒓𝒔/𝒕𝒓𝒊𝒗𝒊𝒂/𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓𝒔-𝒄𝒐𝒑𝒚-𝒑𝒂𝒔𝒕𝒆.𝒉𝒕𝒎𝒍
Math bold script 𝔀𝔀𝔀.𝓳𝓭𝓪𝔀𝓲𝓼𝓮𝓶𝓪𝓷.𝓬𝓸𝓶/𝓹𝓪𝓹𝓮𝓻𝓼/𝓽𝓻𝓲𝓿𝓲𝓪/𝓬𝓱𝓪𝓻𝓪𝓬𝓽𝓮𝓻𝓼-𝓬𝓸𝓹𝔂-𝓹𝓪𝓼𝓽𝓮.𝓱𝓽𝓶𝓵
Math double-struck 𝕨𝕨𝕨.𝕛𝕕𝕒𝕨𝕚𝕤𝕖𝕞𝕒𝕟.𝕔𝕠𝕞/𝕡𝕒𝕡𝕖𝕣𝕤/𝕥𝕣𝕚𝕧𝕚𝕒/𝕔𝕙𝕒𝕣𝕒𝕔𝕥𝕖𝕣𝕤-𝕔𝕠𝕡𝕪-𝕡𝕒𝕤𝕥𝕖.𝕙𝕥𝕞𝕝
Math monospace 𝚠𝚠𝚠.𝚓𝚍𝚊𝚠𝚒𝚜𝚎𝚖𝚊𝚗.𝚌𝚘𝚖/𝚙𝚊𝚙𝚎𝚛𝚜/𝚝𝚛𝚒𝚟𝚒𝚊/𝚌𝚑𝚊𝚛𝚊𝚌𝚝𝚎𝚛𝚜-𝚌𝚘𝚙𝚢-𝚙𝚊𝚜𝚝𝚎.𝚑𝚝𝚖𝚕
Math sans 𝗐𝗐𝗐.𝗃𝖽𝖺𝗐𝗂𝗌𝖾𝗆𝖺𝗇.𝖼𝗈𝗆/𝗉𝖺𝗉𝖾𝗋𝗌/𝗍𝗋𝗂𝗏𝗂𝖺/𝖼𝗁𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋𝗌-𝖼𝗈𝗉𝗒-𝗉𝖺𝗌𝗍𝖾.𝗁𝗍𝗆𝗅
Math sans bold 𝘄𝘄𝘄.𝗷𝗱𝗮𝘄𝗶𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻.𝗰𝗼𝗺/𝗽𝗮𝗽𝗲𝗿𝘀/𝘁𝗿𝗶𝘃𝗶𝗮/𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗿𝘀-𝗰𝗼𝗽𝘆-𝗽𝗮𝘀𝘁𝗲.𝗵𝘁𝗺𝗹
Math sans bold italic 𝙬𝙬𝙬.𝙟𝙙𝙖𝙬𝙞𝙨𝙚𝙢𝙖𝙣.𝙘𝙤𝙢/𝙥𝙖𝙥𝙚𝙧𝙨/𝙩𝙧𝙞𝙫𝙞𝙖/𝙘𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧𝙨-𝙘𝙤𝙥𝙮-𝙥𝙖𝙨𝙩𝙚.𝙝𝙩𝙢𝙡
Math sans italic 𝘸𝘸𝘸.𝘫𝘥𝘢𝘸𝘪𝘴𝘦𝘮𝘢𝘯.𝘤𝘰𝘮/𝘱𝘢𝘱𝘦𝘳𝘴/𝘵𝘳𝘪𝘷𝘪𝘢/𝘤𝘩𝘢𝘳𝘢𝘤𝘵𝘦𝘳𝘴-𝘤𝘰𝘱𝘺-𝘱𝘢𝘴𝘵𝘦.𝘩𝘵𝘮𝘭
Parenthesized ⒲⒲⒲.⒥⒟⒜⒲⒤⒮⒠⒨⒜⒩.⒞⒪⒨/⒫⒜⒫⒠⒭⒮/⒯⒭⒤⒱⒤⒜/⒞⒣⒜⒭⒜⒞⒯⒠⒭⒮-⒞⒪⒫⒴-⒫⒜⒮⒯⒠.⒣⒯⒨⒧
Regional Indicator 🇼🇼🇼.🇯🇩🇦🇼🇮🇸🇪🇲🇦🇳.🇨🇴🇲/🇵🇦🇵🇪🇷🇸/🇹🇷🇮🇻🇮🇦/🇨🇭🇦🇷🇦🇨🇹🇪🇷🇸-🇨🇴🇵🇾-🇵🇦🇸🇹🇪.🇭🇹🇲🇱
Squared 🅆🅆🅆⊡🄹🄳🄰🅆🄸🅂🄴🄼🄰🄽⊡🄲🄾🄼⧄🄿🄰🄿🄴🅁🅂⧄🅃🅁🄸🅅🄸🄰⧄🄲🄷🄰🅁🄰🄲🅃🄴🅁🅂⊟🄲🄾🄿🅈⊟🄿🄰🅂🅃🄴⊡🄷🅃🄼🄻
Squared (neg) 🆆🆆🆆.🅹🅳🅰🆆🅸🆂🅴🅼🅰🅽.🅲🅾🅼/🅿🅰🅿🅴🆁🆂/🆃🆁🅸🆅🅸🅰/🅲🅷🅰🆁🅰🅲🆃🅴🆁🆂-🅲🅾🅿🆈-🅿🅰🆂🆃🅴.🅷🆃🅼🅻
Tag 󠁷󠁷󠁷󠀮󠁪󠁤󠁡󠁷󠁩󠁳󠁥󠁭󠁡󠁮󠀮󠁣󠁯󠁭󠀯󠁰󠁡󠁰󠁥󠁲󠁳󠀯󠁴󠁲󠁩󠁶󠁩󠁡󠀯󠁣󠁨󠁡󠁲󠁡󠁣󠁴󠁥󠁲󠁳󠀭󠁣󠁯󠁰󠁹󠀭󠁰󠁡󠁳󠁴󠁥󠀮󠁨󠁴󠁭󠁬
A-cute pseudoalphabet ẃẃẃ.jdáẃíśéḿáń.ćőḿ/ṕáṕéŕś/tŕívíá/ćháŕáćtéŕś-ćőṕӳ-ṕáśté.htḿĺ
CJK+Thai pseudoalphabet www.フdムwノ丂乇ᄊム刀.coᄊ/アムア乇尺丂/イ尺ノ√ノム/cんム尺ムcイ乇尺丂-coアリ-アム丂イ乇.んイᄊレ
Curvy 1 pseudoalphabet ฝฝฝ܁ﻝɗคฝٱรﻉ๓คก܁ƈѻ๓/ρคρﻉɼร/Շɼٱ۷ٱค/ƈɦคɼคƈՇﻉɼร-ƈѻρץ-ρครՇﻉ܁ɦՇ๓ɭ
Curvy 2 pseudoalphabet ωωω.נ∂αωιѕємαη.¢σм/ραρєяѕ/тяινια/¢нαяα¢тєяѕ-¢σρу-ραѕтє.нтмℓ
Curvy 3 pseudoalphabet ฬฬฬ.ן๔คฬเรє๓คภ.ς๏๓/קคקєгร/Շгเשเค/ςђคгคςՇєгร-ς๏קץ-קครՇє.ђՇ๓ɭ
Faux Cyrillic pseudoalphabet шшш.јↁашіѕэмаи.сом/рарэѓѕ/тѓіvіа/сЂаѓастэѓѕ-сорЎ-раѕтэ.Ђтмl
Faux Ethiopic pseudoalphabet ሠሠሠ.ጋዕልሠጎነቿጠልክ.ርዐጠ/የልየቿዪነ/ፕዪጎሀጎል/ርዘልዪልርፕቿዪነ-ርዐየሃ-የልነፕቿ.ዘፕጠረ
Math Fraktur pseudoalphabet 𝔴𝔴𝔴.𝔧𝔡𝔞𝔴𝔦𝔰𝔢𝔪𝔞𝔫.𝔠𝔬𝔪/𝔭𝔞𝔭𝔢𝔯𝔰/𝔱𝔯𝔦𝔳𝔦𝔞/𝔠𝔥𝔞𝔯𝔞𝔠𝔱𝔢𝔯𝔰-𝔠𝔬𝔭𝔶-𝔭𝔞𝔰𝔱𝔢.𝔥𝔱𝔪𝔩
Rock Dots pseudoalphabet ẅẅẅ∵jḋäẅïṡëṁäṅ∵ċöṁ/ṗäṗëṛṡ/ẗṛïṿïä/ċḧäṛäċẗëṛṡ⸚ċöṗÿ⸚ṗäṡẗë∵ḧẗṁḷ
Small Caps pseudoalphabet ᴡᴡᴡ.ᴊᴅᴀᴡɪꜱᴇᴍᴀɴ.ᴄᴏᴍ/ᴩᴀᴩᴇʀꜱ/ᴛʀɪᴠɪᴀ/ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ-ᴄᴏᴩy-ᴩᴀꜱᴛᴇ.ʜᴛᴍʟ
Stroked pseudoalphabet www.ɉđȺwɨsɇmȺn.ȼøm/ᵽȺᵽɇɍs/ŧɍɨvɨȺ/ȼħȺɍȺȼŧɇɍs-ȼøᵽɏ-ᵽȺsŧɇ.ħŧmł
Subscript pseudoalphabet www.ⱼdₐwᵢₛₑₘₐₙ.cₒₘ/ₚₐₚₑᵣₛ/ₜᵣᵢᵥᵢₐ/cₕₐᵣₐcₜₑᵣₛ-cₒₚy-ₚₐₛₜₑ.ₕₜₘₗ
Superscript pseudoalphabet ʷʷʷ.ʲᵈᵃʷⁱˢᵉᵐᵃⁿ.ᶜᵒᵐ/ᵖᵃᵖᵉʳˢ/ᵗʳⁱᵛⁱᵃ/ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳˢ-ᶜᵒᵖʸ-ᵖᵃˢᵗᵉ.ʰᵗᵐˡ
Inverted pseudoalphabet ʍʍʍ˙ɾpɐʍısǝɯɐu˙ɔoɯ\dɐdǝɹs\ʇɹıʌıɐ\ɔɥɐɹɐɔʇǝɹs-ɔodʎ-dɐsʇǝ˙ɥʇɯן
Inverted pseudoalphabet (backwards) ןɯʇɥ˙ǝʇsɐd-ʎdoɔ-sɹǝʇɔɐɹɐɥɔ\ɐıʌıɹʇ\sɹǝdɐd\ɯoɔ˙uɐɯǝsıʍɐpɾ˙ʍʍʍ
Reversed pseudoalphabet www.jbAwiꙅɘmAᴎ.ↄom/qAqɘᴙꙅ/TᴙiviA/ↄHAᴙAↄTɘᴙꙅ-ↄoqY-qAꙅTɘ.HTml
Reversed pseudoalphabet (backwards) lmTH.ɘTꙅAq-Yqoↄ-ꙅᴙɘTↄAᴙAHↄ/AiviᴙT/ꙅᴙɘqAq/moↄ.ᴎAmɘꙅiwAbj.www

Small FAQ

What conversions does this do?

This toy only converts characters from the ASCII range. Characters are only converted on a one-to-one basis; no combining characters (eg U+20DE COMBINING ENCLOSING SQUARE), many to one (eg ligatures), or context varying (eg Braille) transformations are done.

Current true transforms:
circled, negative circled, Asian fullwidth, math bold, math bold Fraktur, math bold italic, math bold script, math double-struck, math monospace, math sans, math sans-serif bold, math sans-serif bold italic, math sans-serif italic, parenthesized, regional indicator symbols, squared, negative squared, and tagging text (invisible for hidden metadata tagging).

Psuedo transforms (made by picking and choosing from here and there in Unicode) available:
acute accents, CJK based, curvy variant 1, curvy variant 2, curvy variant 3, faux Cyrillic, Mock Ethiopian, math Fraktur, rock dots, small caps, stroked, subscript (many missing, no caps), superscript (some missing), inverted, and reversed (an incomplete alphabet, better with CAPITALS).
Capitalization preserved where available.

What makes an alphabet "psuedo"?

One or more of the letters transliterated has a different meaning or source than intended. In the non-bold version of Fraktur, for example, several letters are "black letter" but most are "mathematical fraktur". In the Faux Cyrillic and Faux Ethiopic, letters are selected merely based on superficial similarities, rather than phonetic or semantic similarities.

What is "CJK"?

CJK is a collective term for the Chinese, Japanese, and Korean languages, all of which use Chinese characters and derivatives in their writing systems.

What is "Fullwidth"?

These are "Roman" letters that are the same width as Japanese characters and are typically used when mixing English and Japanese.

What is the deal with "Tag"?

"Tags" is a Unicode block containing characters for invisibly tagging texts by language. The tag characters are deprecated in favor of markup. All printable ASCII have a tag version. Properly rendered, they have both no glyph and zero width. Note that sometimes zero width text cannot be easily copied.

What is the deal with "Regional Indicator"?

This block of characters is intended to indicate a global region, eg "France". As such some tools use short sequences of Regional Indicators to encode flags. The idea is that the same two-letter country codes used in domain names would be mapped into this block to represent that region, eg, with a flag. So U+1F1EB ("Symbol Letter F") and U+1F1F7 ("Symbol Letter R") are the way the French flag might be encoded: 🇫🇷 (results will vary with browser).

A Unicode Toy © 2009-2021 Eli the Bearded